­

Usein kysytyt kysymykset oikeuslääkinnästä

 

Omaiseni on kuollut ja hänelle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Miksi se tehdään?  

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 § mukaan poliisin on tehtävä tutkinta

  • kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa tai
  • kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tai kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä tai
  • kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Kuolemansyyn selvittämiseksi poliisi voi määrätä suoritettavaksi oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 948/1973
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta 27/2004

Mikäli poliisilla ei ole lainmukaista velvoitetta ryhtyä oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen, tehdään vainajan kuolemansyyn selvittäminen lääketieteellisen järjestelmän mukaisesti vainajaa hoitaneen lääkärin tai terveyskeskuksen virkalääkärin toimesta.

Omaiseni on kuollut ja hänelle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Miten minä toimin?

Useimmiten poliisi ilmoittaa ajankohdan jolloin omaisellenne tai läheisellenne tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Voitte olla yhteydessä valitsemaanne hautaustoimistoon, joka hoitaa käytännön järjestelyt puolestanne. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa, vaikka oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on kesken, mutta varsinaista hautausajankohtaa ei tule sopia ennen kuin vainajalle on annettu hautauslupa.

Vaatiiko omaiseni oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus minulta jotain erityistoimia? Tuleeko siitä minulle kustannuksia?

Poliisi suorittaa tutkinnan vainajan kuolinsyyn selvittämiseksi edellä mainituissa lain määräämissä tapauksissa eikä se edellytä aloitetta tai muita toimia omaisen taholta.

Valtio vastaa oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen kustannuksista eikä niitä veloiteta omaisilta.

Voinko kieltää omaiseni ruumiinavauksen?

Poliisi antaa määräyksen oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta, eikä siihen tarvita omaisen lupaa. Omainen ei myöskään voi kieltää ruumiinavauksen tekemistä. Mikäli olette eri mieltä ruumiinavauksen tekemisestä läheisellenne, suosittelemme ottamaan yhteyttä poliisiin.

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen tarvitaan omaisen tai vainajalle muuten läheisen henkilön suostumus.

Milloin ruumiinavaus tehdään, ruumiinavauksen ajankohta?

Oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Ruumiinavaus pyritään tekemään mahdollisimman pian, mutta viive kuolemasta oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen voi olla useita päiviä.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään kun vainaja on kuljetettu ruumiinavauspaikkakunnalle, poliisin ruumiinavausmääräys on saapunut ja oikeuslääkäri on perehtynyt tapaukseen. Ruumiinavauksen ajankohta riippuu siitä, missä henkilö on kuollut, ruumiinavauspaikan sijainnista sekä kulloinkin tutkittavana olevien tapausten määrästä. Eräissä tapauksissa, kuten esimerkiksi henkirikoksissa tai henkirikoksia epäiltäessä, ruumiinavaukset tehdään kiireellisinä.

Ruumiinavauksen ajankohtaa voi tiedustella ruumiinavausmääräyksen antaneelta poliisilta tai ruumiinavauspaikkakunnalta oikeuslääkärin toimistosta.
Oikeuslääkärin toimiston yhteystiedot

Mihin vainajan päällä olleet vaatteet ja muu omaisuus laitetaan?   

Poliisi huolehtii vainajan mukana olleesta omaisuudesta ja ottaa sen haltuunsa yleensä ruumiin ulkotarkastuksen yhteydessä. Joissakin tapauksessa vainaja tuodaan ruumiinavauspaikalle vaatteissa ja mukana voi olla muuta omaisuutta. Tällöin vainaja riisutaan avauksen yhteydessä ja arvo- ym. muu omaisuus otetaan talteen ja luovutetaan poliisille.

Vainajan vaatteet hävitetään yleensä hygieniasyistä; vaatteet saattavat olla rikki tai likaantuneita. Mikäli omaiset haluavat vaatteet tai muita vainajan mukana olleita esineitä itselleen, asiasta tulee ilmoittaa poliisille mahdollisimman pian, jo ennen ruumiinavausta.

Koska vainajan voi noutaa ja kauanko häntä voi säilyttää avauspaikalla?

Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirrosta ruumiinavauspaikasta tai muusta poliisin ilmoittamasta säilytyspaikasta hautauspaikalle. Pääsääntöisesti siirto voi tapahtua ruumiinavausta seuraavana päivänä.

Vainajia voidaan säilyttää ruumiinavauspaikalla tai muussa säilytyspaikassa joitakin päiviä. On suositeltavaa, että vainaja siirretään mahdollisimman pian avauksen jälkeen hautauspaikan säilytystiloihin odottamaan hautausta.

Vainajan kuljettamiseen ja säilytykseen liittyvissä asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä valitsemaanne hautaustoimistoon.

Miten toimin hautajaisjärjestelyjen suhteen, minkä hautaustoimiston valitsen?

Voitte valita haluamanne hautaustoimiston, joka hoitaa toimeksiannostanne hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Tilanteessa, jossa vainaja on siirretty poliisin tilaaman hautaustoimiston kuljettamana esim. kotoa ruumiinavauspaikkakunnalle, siirto on tapahtunut poliisin paikallisen kuljetussopimuksen perusteella, eikä se velvoita omaisia käyttämään kyseisen hautaustoimiston palveluja.

Voiko vainajan nähdä ennen tai jälkeen ruumiinavauksen?

Pääsääntöisesti vainajaa ei näytetä omaisille ennen oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta. Joidenkin vainajien näyttämiseen tarvitaan kuolemansyyn tutkinnasta vastaavan poliisin lupa. Mikäli vainajaa näytetään tunnistamisen vuoksi, tapahtuu näyttö omaisille poliisin läsnä ollessa.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen vainajan voi yleensä nähdä, mikäli hänen ulkonäkönsä ei ole poikkeuksellisen voimakkaasti muuttunut esimerkiksi vammautumisen tai kuolemanjälkeisten muutosten vuoksi. Tällaisessa tapauksessa vainajan katsomista ei suositella, mutta omainen voi päättää vainajan katsomisesta.

Hautaustoimisto huolehtii useimmiten vainajan näyttämisestä. Näyttö tapahtuu usein kappelitiloissa, ja näyttöajasta sovitaan vainajan säilytyspaikan henkilökunnan kanssa.

Kenellä on oikeus saada tietoa kuolinsyystä?

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Tietoja saa kuitenkin antaa

  • vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen
  • tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
  • sille, jonka hakemuksesta kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu
  • vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelemiseksi.

Vainajan lähiomaisena voidaan pitää yleensä aviopuolisoa, häneen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa sukulaistaan ja alaikäisten lasten huoltajaa. Lähiomaiseen verrattava läheinen henkilö voi olla esimerkiksi se, jonka kanssa vainaja oli elänyt avioliitonomaisessa suhteessa. Lähiomainen tai  muu läheinen huolehtii vainajan kuolinsyiden ilmoittamisesta muille omaisille.

Keneltä saan tietoja kuolinsyystä ja miten?

Poliisi vastaa kuolinsyyasiakirjojen luovuttamisesta vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen sekä tarvittaessa ruumiinavauslähetteen laatineelle lääkärille. Oikeuslääkärin tutkimusten valmistuminen voi kestää useita kuukausia. Eräillä paikkakunnilla oikeuslääkäri toimittaa poliisille tiedon alustavista löydöksistä ja tehtävistä jatkotutkimuksista heti ruumiinavauksen jälkeen. Poliisi kertoo palautteen sisällöstä omaisille tai lähettävälle lääkärille harkintansa mukaan.

Useimmiten poliisi lähettää tietoja kuolemansyynselvitysasiakirjoista vainajan lähiomaiselle heti niiden valmistuttua tai vasta omaisen pyynnöstä paikkakunnasta riippuen. Kun vainajan lähiomainen tai muu läheinen on saanut poliisin toimittamat tiedot kuolemansyystä, voi hän halutessaan tiedustella puhelimitse oikeuslääkäriltä lisätietoja kuolemaan liittyneistä lääketieteellisistä seikoista.

Koska saan omaiseni hautausluvan ja virkatodistuksen?

Oikeuslääkäri antaa hautausluvan pääsääntöisesti heti ruumiinavauksen jälkeen. Hautaustoimisto huolehtii yleensä hautausluvan noutamisen ruumiinavauspaikalta, ja toimittaa sen hautausmaan tai krematorion pitäjälle.

Heti ruumiinavauksen jälkeen lääkäri toimittaa ilmoituksen henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään, jonne tieto kirjautuu muutamien päivien kuluessa, sieltä tieto välittyy muille viranomaistahoille.

Tämän jälkeen voitte hankkia maistraatista tai kirkkoherranvirastosta vainajan virkatodistuksen, jossa on tieto kuolemasta. Virkatodistusta tarvitaan vainajan ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Tarvitsen kuolintodistuksen vainajan asioiden hoitamista varten, mistä saan sen?

Vainajan asioiden hoitamiseen riittää yleensä virkatodistus, jonka saa vainajan kotikunnan maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Pankin tms. tahojen ei yleensä tarvitse tietää kuolinsyytä, vaan niille riittää tieto, että henkilö on kuollut.

Myöskään perunkirjoitukseen ei tarvita kuolintodistusta vaan sitä varten riittää virkatodistus, josta ilmenevät kuolinpesän osakkaat.

Varsinaista kuolintodistusta tarvitaan yleensä vain mahdollisten vakuutusasioiden hoitoon. Voitte ilmoittaa vakuutusyhtiölle, että vainajalle suoritetaan oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen, jolloin he voivat pyytää tarvitsemiaan asiakirjoja suoraan oikeuslääkärin toimistosta. Halutessaan omainen voi toimittaa vakuutusyhtiölle vaaditut asiakirjat, kun ne ovat valmistuneet ja hän on saanut poliisilta jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Milloin kuolintodistus ja muut kuolinsyyasiakirjat valmistuvat?

Koska oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen sisältyy ruumiinavauksen lisäksi usein lisätutkimuksia, voi kuolemansyynselvityksen lopullisten tulosten valmistuminen kestää useita kuukausia. Lisäksi asiakirjojen valmistuminen riippuu suuresti tapauksen tutkimisesta vastaavan oikeuslääkärin työmäärästä. Oikeuslääkäreitä on Suomessa vähän tutkittavien tapausten määrään verrattuna, mikä valitettavasti saattaa ajoittain aiheuttaa viiveitä. Yleensä asiakirjojen valmistuminen kestää noin 3-6 kk, joskus pidempään.

Poliisi toimittaa omaisille jäljennökset kuolintodistuksesta sekä lausunnon kuolemansystä ja kuolemanluokasta. Kaikki kuolemansyynselvityksessä laadittavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arkistoi kaikki oikeuslääketieteellisessä kuolemansyynselvityksessä laaditut asiakirjat.

Onko asiakirjoja mahdollista saada muulla kielellä?

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat toimitetaan suomen- tai ruotsinkielisinä. Mikäli asiakirjoja tarvitaan muilla kielillä, vastaa omainen asiakirjojen käännättämisestä.

Hautausluvassa on mielestäni väärä kuolinpäivä, miten sen saa muutettua?

Mikäli olette perustellusti sitä mieltä, että hautausluvassa on väärä kuolinaika, ottakaa yhteyttä poliisiin, joka ilmoittaa kuolinpäivän korjaustarpeesta oikeuslääkärille.  Oikeuslääkäri antaa uuden hautausluvan ja ilmoittaa väestötietojärjestelmään muuttuneen kuolinpäivän.

Miten saan selville omaiseni tarkan kuolinajan (kelloajan)?

Mikäli luotettavia silminnäkijähavaintoja tai muuta varmennettua tietoa ei ole, määritellään kuolinaika päivätarkkuudella.Rikos-, vakuutus- tai perimysoikeudellisista syistä pyritään tarkempaan kuolinhetken määritykseen.

Omaiseni on kuollut vuosia sitten ja haluaisin nyt tietää hänen kuolinsyynsä. Miten toimin?

Lähiomainen voi pyytää kuolintodistusjäljennöksen Tilastokeskukselta.

Mitä tapahtuu Suomessa kuolleelle ulkomaalaiselle?

Kuolemansyy voidaan selvittää lääketieteellisen tai oikeuslääketieteellisen järjestelmän mukaisesti. Suomessa kuolleen ulkomaan kansalaisen kuolemansyyn selvittäminen tehdään Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri kirjoittaa suomalaisen hautausluvan. Kuolintodistus ja lausunto kuolemansyystä toimitetaan kun kaikki kuolemansyynselvittämiseen liittyvät tutkimukset on saatu päätökseen. Vainajan kotimaahan kuljettamista varten laaditaan tarvittaessa myös todistus siitä, ettei vainajalla ole todettu ruumiinavauksen yhteydessä tarttuvia tauteja.

Hautauslupa ja edellä mainittu todistus annetaan vainajan kuljettamisesta vastaavalle henkilölle. Kun kuolinsyyasiakirjat valmistuvat poliisi toimittaa niistä jäljennökset vainajan kotimaan edustustoon Suomessa. LÄHDE: THL
Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)